Regulamin serwisu

Definicje

Regulamin – zbór zasad stosowanych w obrębie strony internetowej http://otosenior.pl oraz świadczonych przez nią usług.

Usługodawca – właściciel serwisu http://otosenior.pl, który posiada wszystkie prawa do zawierania umów w jego obrębie. Reprezentuje go firma Doradztwo IT z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Hiszpańskiej 20, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (NIP: 894-272-27-66, REGON: 020637822).

Usługobiorca (klient) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą w ramach serwisu http://otosenior.pl. Usługobiorca pozostaje również użytkownikiem serwisu http://otosenior.pl.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu http://otosenior.pl, niekoniecznie będąca jej klientem.

Konto Użytkownika – panel, który umożliwia korzystanie z pełnej gamy usług świadczonych przez serwis http://otosenior.pl, nazywany dalej, także kontem klienta, panelem użytkownika, panelem klienta.

Serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, których główną domeną jest otosenior.pl. W dalszej części zwana także: domena, serwis, portal, blog, witryna, system, strona.

Dostępność usługi  – niektóre z usług mają limitowaną ilość, a korzystanie z nich będzie możliwe, tylko pod warunkiem, że nie zostały wyczerpane

Obiekt – indywidualny wpis na stronie prezentujący konkretną placówkę, miejsce, pensjonat, ośrodek.

Zamówienie – wybranie rodzaju usługi w Koncie Użytkownika, z której użytkownik chce skorzystać.

Pakiet – opcja dostępna w celu przedstawienia Obiektów w serwisie. Pakiety różnią się od siebie ceną, długością trwania i zakresem świadczonych w ich obrębie usług.

Zakres świadczonych usług

Serwis internetowy http://otosenior.pl umożliwia:

 1. uzyskiwanie informacji o obiektach, które mają stworzony wpis w obrębie witryny;
 2. zapoznanie się z artykułami zamieszczanymi na blogu;
 3. zarządzanie usługami świadczonymi przez serwis, poprzez funkcje dostępne po założeniu w nim konta użytkownika;
 4. składanie zamówień na usługi dostępne w serwisie oraz zawieranie odpowiadającej im umowy kupna/ sprzedaży;
 5. uczestnictwo w forach oraz korzystanie z dodatkowych usług wprowadzanych przez serwis http://otosenior.pl.

Użytkownik, który chce skorzystać ze świadczonych przez serwis http://otosenior.pl usług, powinien dysponować sprzętem komputerowym posiadającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym przeglądanie stron w technologii HTML 5.0.

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy, okres obowiązywania umowy oraz płatności

 1. W celu uzyskania możliwości złożenia zamówienia na wybraną usługę, należy dokonać rejestracji Konta Użytkownika w systemie http://otosenior.pl.
 2. Warunkiem rejestracji Konta Użytkownika w systemie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu serwisu i Polityki Prywatności oraz podanie niezbędnych danych identyfikujących Użytkownika. Procedura rejestracji wymaga od Użytkownika posiadania adresu email.
 3. Klient może zakupić usługę, tylko pod warunkiem jej Dostępności.
 4. Klient zamawiając usługę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.
 5. W przypadku usług płatnych uznaje się, że umowa została zawarta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy i potwierdzeniu przez Usługodawcę Dostępności Usługi.
 6. Usługodawca potwierdza Dostępność Usługi, poprzez aktywowanie wybranej usługi, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. W przeciwnym wypadku powinien on skontaktować się z Klientem.
 7. W przypadku sytuacji, w której w tym samym czasie zostanie zamówiona ostatnia usługa limitowana, usługa zostanie sprzedana Klientowi, którego przelew zostanie zaksięgowany na koncie Usługodawcy jako pierwszy.
 8. W przypadku wniesienia przez Klienta opłaty za usługę, której wykonanie nie jest możliwe, Usługodawca zobowiązany jest do jej zwrotu, w terminie do 14 dni od wykrycia zdarzenia.
 9. Po zamówieniu usługi płatnej, Klient powinien uiścić za nią opłatę. Jeżeli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z niezawarciem umowy na daną usługę.
 10. Każda świadczona usługa i jej cena są opisane na portalu. Złożenie zamówienia na usługę płatną, nie gwarantuje dostępności usługi. Aby dokonać opłaty za zamówioną usługę i tym samym zawrzeć umowę z Usługodawcą, należy przejść z odpowiedniego miejsca w Koncie Klienta do serwisu płatności online Transferuj.pl. Miejsce to jest w serwisie oznaczone.
 11. Wszystkie kwoty podane są w walucie PLN i zawierają w sobie podatek VAT.
 12. Do każdej zamówionej usługi, w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty, wystawiana jest faktura VAT.
 13. Usługi świadczone dla Obiektów, zawierane są na czas określony podany w konkretnym Pakiecie.
 14. Objęcie Obiektu wybranym przez Użytkownika Pakietem rozpoczyna się z datą zawarcia umowy. Od tego też czasu liczony jest termin ważności Pakietu.
 15. Po zakończeniu okresu trwania umowy, Obiekt przestaje być promowany w serwisie, lecz wpis nadal pozostaje w bazie Obiektów, przechodząc w darmowy pakiet. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.
 16. Klient ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu jej zawarcia.
 17. Obsługa płatności realizowana jest poprzez serwis płatności online Transferuj.pl.
 18. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług konkretnym Użytkownikom, lecz ma obowiązek poinformowania o powodzie, który go do tego skłonił.
 19. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, ceny i rodzaju świadczonych usług. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian, są zgodne z warunkami, które obowiązywały w dniu ich zawarcia.
 20. W przypadku złamania Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usługi, bez zwrotu wniesionych przez klienta opłat.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników witryny są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy kupna/ sprzedaży usług marketingowych;
  2. w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody do celów przesyłania informacji marketingowej.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
 3. Użytkownik ma możliwość wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych poprzez panel zarządzania kontem znajdujący się na stronie http://otosenior.pl.
 4. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim, danych potrzebnych do zalogowania się w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności, za skutki ujawnienia takich danych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia uzasadnionych kroków informatycznych, w celu ochrony przed osobami trzecimi, danych potrzebnych do zalogowania się na Koncie Użytkownika, a także przed nieuprawnionym użyciem Konta Użytkownika.
 6. Właściciel serwisu ma prawo dysponować danymi, które Użytkownik zamieścił na stronie do powszechnego wglądu, w celach informacyjnych.

Prawa i obowiązki Użytkownika i Klienta

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji w serwisie http://otosenior.pl.
 2. Użytkownik oznajmia, że ma prawo do wykorzystania materiałów, treści, zdjęć i wizerunków osób znajdujących się na nich, które zamieszcza na stronie portalu oraz Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich zamieszczanie.
 3. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Przykładowy formularz kontaktowy dostępny jest na stronie http://otosenior.pl w zakładce kontakt.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zobowiązując się przy tym do uargumentowania tego czynu.
 2. O wprowadzenie zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje:
  1. Każdego Użytkownika poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu Internetowego odpowiedniej wiadomości o zmianie Regulaminu.
  2. Każdego Klienta poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym
 3. Użytkownik może, do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, wnieść pisemną reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie wyznaczonym przez odpowiednie przepisy prawa.
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, treści wpisów Obiektów oraz wszystkich treści znajdujących się w serwisie, jeżeli uzna je za obraźliwe, niezgodne z prawem, nawołujące do nienawiści lub naruszające prawa osób trzecich itp. Jednocześnie oznajmia, że nie jest odpowiedzialny za treści zamieszczane przez użytkowników portalu.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Obiektów z portalu w wyniku łamania postanowień Regulaminu, dublowania tego samego Obiektu lub zmiany profilu działalności portalu.
 6. Właściciel serwisu ma obowiązek świadczenia usług, zgodnie z obowiązującą umową z Użytkownikiem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, możliwie jak najkrótszych, przerw technicznych, które mają na celu poprawne działanie serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie witryny, a tym samym niedostępność usług lub ich nieprawidłowe wykonanie, spowodowane przez klęski żywiołowe, osoby trzecie lub inne podmioty.
 9. W wypadku zaniedbania wynikającego ze strony Usługodawcy, może on ponieść maksymalną karę w wysokości opłaty wniesionej przez Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Do umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, których nie uda się rozwiązać na drodze porozumienia, rozstrzygane będą przez odpowiedni Sąd.
 3. Właściciel serwisu zakazuje kopiowania treści i informacji zawartych na portalu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.